09. Tư duy sáng tạo và phát triển năng lực tư duy sáng tạo trong quản lý giáo dục

09. Tư duy sáng tạo và phát triển năng lực tư duy sáng tạo trong quản lý giáo dục

TÓM TẮT

Bài viết trình bày phân tích bối cảnh, đặc trưng của hội hiện đại, nền kinh tế tri thức và giáo dục trong nền kinh tế tri thức. Phân tích yêu cầu và các nội dung phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho đội ngũ các nhà quản lý nói chung và các nhà quản lý giáo dục nói riêng. Đề xuất các nội dung đổi mới căn bản và toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận phát triển năng lực tư duy sáng tạo.

Từ khóa: năng lực, tư duy; sáng tạo, năng lực tư duy sáng tạo, nhà quản lý, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN KHÁNH ĐỨC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *