CATEGORY:

17. Từ văn hóa và văn hóa giao tiếp hướng tới việc xây dựng văn minh công sở hiện nay

TÓM TẮT Giao tiếp là một trong những hoạt động quan trọng trong đời sống cá nhân và xã hội. Từ cổ chí kim, hoạt động giao tiếp của con người luôn được diễn ra trong những môi trường văn hóa, trong những nền văn hóa nhất định, bị chi phối và phản ánh đặc […]

16. Đổi mới cơ chế tính giá dịch vụ công trong giáo dục và đào tạo

TÓM TẮT Nghị định 16/2015/NĐ–CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2015 và thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ. Thủ trưởng các đơn vị […]

15. Một số giải pháp quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học Thành Phố Cần Thơ theo yêu cầu đổi mới

TÓM TẮT Từ thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Cần Thơ, tác giả xác định các giải pháp cần được thực hiện đồng bộ trong quá trình quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học theo yêu cầu đổi mới hiện nay – yếu tố quyết định nâng cao […]

14. Đổi mới quản lý hoạt động đánh giá hạnh kiểm học sinh trung học phổ thông Thành Phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT Bài viết này trình bày một số lý luận cơ bản về quản lý hoạt động đánh giá hạnh kiểm và thực trạng quản lý hoạt động đánh giá hạnh kiểm học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao […]

13. Phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục dưới góc nhìn pháp lý và thực tiễn

TÓM TẮT Phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục trong thời gian qua khẳng định một bước tiến mới trong quá trình cải cách hành chính nhà nước và quản lý giáo dục. Bài viết nêu lên sự cần thiết của phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục, phân tích thực […]

12. Một số vấn đề đặt ra trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động cộng đồng ASEAN sau năm 2015

TÓM TẮT Trong  bối  cảnh  hình  thành  Cộng  đồng  kinh  tế  ASEAN  (AEC:  Asean-Economic– Community) vào cuối năm 2015, giúp thị trường lao động trở nên sôi động hơn và được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều thay đổi lớn, có ý nghĩa quan trọng, giúp thúc đẩy sự phát triển và tạo việc làm […]

11. Bước đầu tìm hiểu về quản lý hoạt động học tập của sinh viên theo quan điểm quản lý dựa vào nhà trường

TÓM TẮT Quản  lý  giáo  dục  dựa  vào  nhà  trường  (school  based  management,  viết  tắt  là SBM). Vừa là mục tiêu đồng thời vừa là bước đi quan trọng trong quá trình phân cấp quản lý giáo dục hiện nay ở nước ta, đây là một vấn đề cần có những nghiên cứu để đánh […]

10. Đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

TÓM TẮT Trong quá trình đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đòi hỏi sự nỗ lực không chỉ riêng ngành giáo dục mà của toàn xã hội. Trong đó, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục […]

09. Tư duy sáng tạo và phát triển năng lực tư duy sáng tạo trong quản lý giáo dục

TÓM TẮT Bài viết trình bày và phân tích bối cảnh, đặc trưng của xã hội hiện đại, nền kinh tế tri thức và giáo dục trong nền kinh tế tri thức. Phân tích yêu cầu và các nội dung phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho đội ngũ các nhà quản lý […]

08. Tự học, tự nghiên cứu là yếu tố quyết định chất lượng đầu ra của sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Trường hợp Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu)

TÓM TẮT Các nghiên cứu về phương pháp dạy học trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã cho thấy chừng nào thầy còn dạy theo kiểu truyền thụ một chiều, trò còn học theo kiểu ghi nhớ kiến thức, kiểm tra đánh giá nặng về kiến thức, coi nhẹ kĩ năng, tư duy […]