Thể lệ viết và gửi bài

Thể lệ viết và gửi bài

  1. Bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, chưa từng công bố trên ấn phẩm khác.
  2. Bài gửi file word phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 11; lề trên, lề dưới, lề phải  20 mm, lề trái 30 mm; dãn dòng Multiple 1.2; hình ảnh được định dạng jpg, bmp, gif, png, kích thước không quá 7×14 cm; hình và bảng có số thứ tự và tên; khoảng cách dòng single). Tiêu đề hình vẽ ở phía dưới hình (in nghiêng, đậm). Tiêu đề bảng ở trên bảng (in nghiêng, đậm). Các công thức gõ bằng MathType.
  3. Bài viết là kết quả công trình nghiên cứu khoa học của tác giả, độ dài từ 8 tới 15 trang khổ A4; chia thành các tiểu mục được đánh số theo thứ tự: 1,2; 1.1, 1.2; 1.1.1; có cấu trúc bao gồm:

          Tên bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

          Tóm tắt (khoảng 150 đến 200 từ) và từ khóa (3 – 5 từ)  bằng tiếng Việt và tiếng Anh, cung cấp thông tin sơ lược về ý nghĩa, các nội dung chính của bài viết.

          Mở đầu về sự cần thiết, ý nghĩa, mục tiêu của bài viết. Bắt buộc nêu điểm mới hoặc khác so với những nghiên cứu trước đây.

          Tổng quan/cơ sở lý luận trình bày các khái niệm, thuật ngữ liên quan đến chủ đề, các công trình nghiên cứu có liên quan của những các tác giả khác.

          Phương pháp nghiên cứu cung cấp thông tin chi tiết về các phương pháp và công cụ thu thập dữ liệu, tổng thể và mẫu nghiên cứu, mô hình thiết kế thực nghiệm (nếu có) và phương pháp xử lý số liệu.

          Kết quả và thảo luận trình bày dữ liệu được minh họa khách quan và chính xác, có thể kết hợp với các hình/bảng số liệu. Phân tích hay bàn luận kết quả nghiên cứu. Đề xuất giải pháp/biện pháp giải quyết vấn đề.

          Kết luận trình bày tóm tắt những kết quả chính. Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có).

          Tài liệu tham khảo: Tài liệu trích dẫn trong bài viết được liệt kê đúng và đủ ở mục Tài liệu tham khảo và ngược lại. Nguyên tắc trình bày tài liệu và cách trích nguồn theo chuẩn APA 7th.

4. Cuối bài cần ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị, tên cơ quan và địa chỉ, điện thoại, email và xác nhận không có xung đột về quyền lợi.

5. Tác giả chịu trách nhiệm về nội dung bài viết (trích dẫn nguồn, số liệu điều tra khảo sát,…). Ban biên tập có quyền sửa chữa theo yêu cầu của Tạp chí.

6. Tác giả không là thành viên Hội đồng biên tập và cán bộ, viên chức ngoài Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM khi gửi bài nộp lệ phí theo quy định thu chi nội bộ của Trường.

7. Tất cả các bài in trên Tạp chí Khoa học sẽ được công bố toàn văn trên các website: https://tapchikhqlgd.edu.vn/https://vjol.info.vn/index.php/khqlgd;

8. Địa chỉ liên hệ, gửi bài: Ban biên tập Tạp chí Khoa học               quản lý giáo dục

Số 07 – 09 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Email: tapchikhqlgd@iemh.edu.vn

Điện thoại: 02839103869

BAN BIÊN TẬP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *