TẠP CHÍ SÔ 03, THÁNG 9-2014

TẠP CHÍ SÔ 03, THÁNG 9-2014

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC

Trang bìa, Mục Lục

NỘI DUNG CHÍNH

01. Tư tưởng minh triết Hồ Chí Minh về con người và giáo dục 

02. Hồ Chí Minh – Tình yêu thương tỏa sáng

03. Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – Di sản tinh thần vô giá của dân tộc và nhân loại trong thời đại mới

04. Cơ sở lý luận về người quản lý giáo dục 

05. Tình hình nghiên cứu về các kỹ năng quản lý của hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu Chuẩn hiệu trường trường phổ thông

06. Xã hội hóa giáo dục – Vai trò, nội dung, ý nghĩa và phương thức thực hiện

07. Một số vấn đề lý luận về quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học theo yêu cầu đổi mới 

08. Vai trò của văn hóa truyền thống trong giáo dục nhân cách cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

09. Chất lượng nguồn nhân lực và vấn đề phát triển kinh tế xã hội bền vững của Việt Nam

10. Một số vấn đề về chính sách phát triển nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

11. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các trường trung học phổ thông công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

12. Một số hình thức tổ chức giáo dục đạo đức học sinh bậc tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh 

13. Phát triển khả năng quan sát cho trẻ mẫu giáo thông qua trò chơi học tập trong hoạt động khám phá môi trường xung quanh

14. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

15. Hiệu trưởng trường phổ thông và các nhiệm vụ giáo dục trước yêu cầu đổi mới

16. Học tập kinh nghiệm từ mô hình đào tạo, bồi dưỡng quản lý trường học ở Hoa Kỳ

17. Những bước tiến mới trong việc bảo đảm quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam

18. Hội nghị chuyên đề: Các giải pháp thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

19. Một năm học mới với niềm vui và quyết tâm cao

20. Triển khai bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục và kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân trường trung học 

21. Đọc sách “Tư tưởng triết học Trần Nhân Tông – Đặc điểm và giá trị lịch sử”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *