07. Một số vấn đề lý luận về quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học theo yêu cầu đổi mới

07. Một số vấn đề lý luận về quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học theo yêu cầu đổi mới

TÓM TẮT

Tiểu học là cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Để nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học theo yêu cầu đổi mới, trước hết cần đổi mới quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học. Vấn đề quản lý đội ngũ giáo viên đã được nghiên cứu ở nhiều góc độ trên các bình diện lý luận. Bài viết đặt ra vấn đề nghiên cứu những cơ sở lý luận về quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học theo yêu cầu đổi mới – Đây là vấn đề then chốt trong quản lý giáo dục nước ta hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục trong thời kỳ mới.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN HỒNG THẮM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *