06. Xã hội hóa giáo dục – Vai trò, nội dung, ý nghĩa và phương thức thực hiện

06. Xã hội hóa giáo dục – Vai trò, nội dung, ý nghĩa và phương thức thực hiện

TÓM TẮT

Xã hội hóa giáo dục là một chủ trương lớn của  Đảng  và  Nhà  nước  để  phát  triển  sự nghiệp giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi người dân trong bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và nền kinh tế tri thức. Xã hội hóa giáo dục đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển giáo dục. Để công tác xã hội hóa giáo dục đạt kết quả tốt, cần nắm vững vai trò, mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức về thực hiện xã hội hóa giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *