04. Trường đại học phát triển năng lực học tập suốt đời cho người học đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0

04. Trường đại học phát triển năng lực học tập suốt đời cho người học đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0

TÓM TẮT

Bài viết bàn về vai trò của trường đại học trong thúc đẩy năng lực học tập suốt đời nhằm đáp ứng yêu cầu của một thời đại mới, phân biệt một số khái niệm liên quan mật thiết với nhau, từ đó xác định một tập hợp năng lực học tập suốt đời. Tiếp đó là nội dung về đào tạo tại trường đại học trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và một số quan sát về sự chuyển mình trong công tác đào tạo tại các trường đại học Việt Nam.

Từ khóa:

học tập suốt đời, xã hội học tập, trường đại học, Cách mạng công nghiệp 4.0.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM THỊ LAN PHƯỢNG, DƯƠNG BÁ VŨ, NGUYỄN HOÀNG THIỆN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *