CATEGORY:

13. Tạo động lực làm việc cho giáo viên tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục

TÓM TẮT Để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 cần phải đổi mới rất nhiều: nội dung, chương trình, sách giáo khoa,… trong đó việc nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên giữ vai […]

12. Giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm trong trường phổ thông

TÓM TẮT Bài viết trình bày một số khái niệm của giáo dục đạo đức thông quan hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông. Đồng thời, xác định nội dung hoạt động giáo dục đạo đức thông quan hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông từ mục tiêu, tới nội dung, phương pháp, […]

11. Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý  các trường trung học phổ thông ở Lâm Đồng theo tiếp cận TQM

TÓM TẮT Bài viết trình bày khái quát cơ sở lý luận về quản lý trường trung học phổ thông theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể, đánh giá thực trạng thực hiện hoạt động dạy học, quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học phổ thông theo tiếp cận […]

10. Mô hình quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn tiếng anh tại cơ sở đào tạo đại học thuộc lực lượng công an nhân dân

TÓM TẮT Xây dựng mô hình quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn tiếng Anh là một trong những vấn đề khoa học cần thiết trong các cơ sở đào tạo đại học thuộc lực lượng Công an nhân dân. Trên cơ sở tiếp cận hiện đại trong khoa học quản […]

09. Xây dựng môi trường dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học

TÓM TẮT Bài viết trình bày những yêu cầu của môi trường dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học. Đồng thời, căn cứ vào thực trạng môi trường dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh, bài viết […]

08. Nội dung cơ bản và giá trị vận dụng trongtư tưởng yêu nước Nguyễn Trãi

TÓM TẮT Nguyễn Trãi (1380-1442) là nhà tư tưởng lớn của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng yêu nước của ông không chỉ có giá trị to lớn trong thời đại của ông, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc đối với toàn bộ tiến trình lịch sử của Việt Nam. Bài viết phân tích […]

07. Các biện pháp nâng cao hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại Trường Đại Học Tài Chính – Marketing

TÓM TẮT Đánh giá kết quả học tập của sinh viên là một trong những tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nói riêng và chất lượng giáo dục của trường đại học nói chung. Bài viết thể hiện một phần kết quả điều tra thực trạng hoạt động đánh giá sinh […]

06. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động khởi nghiệp của sinh viên các trường đại học thuộc ngân hàng nhà nước Việt Nam

TÓM TẮT Bài viết tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên các trường đại học thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên quan tâm nhiều đến các vấn đề liên quan đến kiến thức khởi nghiệp và […]

05. Nghiên cứu tính tích cực học tập của học viên cao học (nghiên cứu tại Trường Đại Học Sài Gòn)

TÓM TẮT Giáo dục sau đại học đóng vai trò cung cấp những kiến thức và kỹ năng sâu rộng hơn để cho học viên cao học tham gia vào thị trường lao động. Trong nghiên cứu về thực trạng tính tích cực trong học tập của học viên cao học, bài viết đã chỉ […]

04. Trường đại học phát triển năng lực học tập suốt đời cho người học đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0

TÓM TẮT Bài viết bàn về vai trò của trường đại học trong thúc đẩy năng lực học tập suốt đời nhằm đáp ứng yêu cầu của một thời đại mới, phân biệt một số khái niệm liên quan mật thiết với nhau, từ đó xác định một tập hợp năng lực học tập suốt […]