13. Tác động của đánh giá chương trình đào tạo đối với việc cải tiến hoạt động dạy học của giảng viên Trường Đại học Khoa học X hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

13. Tác động của đánh giá chương trình đào tạo đối với việc cải tiến hoạt động dạy học của giảng viên Trường Đại học Khoa học X hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TT: Bối cảnh kinh tế, hội hiện nay đang đặt ra những yêu cầu mới đối với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và đào tạo nguồn nhân lực. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với sứ mệnh và chiến lược phát triển đào tạo nên những người lao động chất lượng tốt nhất, góp phần phát triển đất nước. Bài viết phân tích tác động của hoạt động đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đến hoạt động dạy học của giảng viên và các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy của giảng viên.

Từ khóa: tác động của đánh giá chương trình đào tạo, chương trình đào tạo.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN PHI VŨ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *