CATEGORY:

18. 10 năm (2009-2018) triển khai cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Lâm Đồng

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm. Tác giả bài viết: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

16. Đại hội Công đoàn Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 – 2022

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm. Tác giả bài viết: TRƯỜNG VĂN TUẤN

15. Đổi mới phương pháp dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở Trường Chính trị Đồng Tháp .

TÓM TẮT:  Theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2009 – 2010 các môn khoa học: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị học Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học được hợp thành môn Những nguyên lý cơ bản của […]

14. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông thành phố Cần Thơ theo chuẩn hiệu trưởng

TÓM TẮT: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông thành phố Cần Thơ theo chuẩn hiệu trưởng không chỉ nâng cao khả năng điều hành quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý mà còn góp phần phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ […]

13. Tác động của đánh giá chương trình đào tạo đối với việc cải tiến hoạt động dạy học của giảng viên Trường Đại học Khoa học X hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Bối cảnh kinh tế, xã hội hiện nay đang đặt ra những yêu cầu mới đối với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và đào tạo nguồn nhân lực. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với sứ mệnh […]

12. Phát triển tiếng mẹ đẻ cho trẻ em dân tộc qua môi trường giao tiếp g ia đình (Nghiên cứu trường hợp cộng đồng người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh)

TÓM TẮT: Ở cộng đồng người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm người Hoa càng trẻ thì trình độ tiếng mẹ đẻ của họ càng kém, và các động cơ hội nhập và động cơ công cụ đã dường như tạo nên một trạng thái tiệm cận với song ngữ loại trừ: tiếng […]

11. Một số nội dung cơ bản cần bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trường phổ thông đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

TÓM TẮT: Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông là nhân tố trung tâm trong quá trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông. Chính vì vậy, hầu hết các nghiên cứu về đổi mới nhằm mục tiêu hướng đến việc bồi dưỡng đội […]

10. Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông đáp ng Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

TÓM TẮT: Trong bối cảnh đất nước có nhiều đổi mới, việc bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất […]

09. Đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

TÓM TẮT: Đổi mới công tác bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý giáo dục là hết sức quan trọng với chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, chương trình đang được sự quan tâm của toàn xã hội nói chung và ngành giáo dục nói riêng. Chương trình thể hiện rõ mục […]