02. Xác định giá trị cốt lõi tạo nên bản sắc văn hóa nhà trường

02. Xác định giá trị cốt lõi tạo nên bản sắc văn hóa nhà trường

TÓM TẮT

Bản sắc văn hóa có ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với mỗi tổ chức, mỗi nhà trường vì bản sắc văn hóa nhà trường thể hiện tâm hồn, cốt cách, màu sắc riêng của mỗi nhà trường. Giá trị cốt lõi là một bộ phận của định hướng chiến lược và là một trong các yếu tố cấu thành văn hóa nhà trường.Bài viết phân tích và minh họa xác định giá trị cốt lõi tạo nên bản sắc văn hóa của nhà trường thể hiện qua nội dung các giá trị cốt lõi và hình thức thể hiện các giá trị cốt lõi.

Từ khóa:

Bản sắc văn hóa, định hướng chiến lược, giá trị cốt lõi, văn hóa nhà trường.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THỊ TUYẾT MAI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *