CATEGORY:

16. Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo

TÓM TẮT Bài viết trình bày một số khái niệm cơ bản về giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo, đồng thời phân tích hoạt động giáo dục môi trường cho trẻ trong các trường mầm non, từ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tới kiểm tra, đánh giá kết […]

15. Thực trạng năng lực quản trị nhà trường đáp ứng chuẩn của đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non công lập thành phố Thủ Đức

TÓM TẮT Bài viết trình bày tầm quan trọng, yêu cầu đặt ra đối với năng lực quản trị nhà trường của cán bộ quản lý trường mầm non. Đặc biệt, căn cứ vào các tiêu chí quy định tại Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ban hành Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, bài […]

16. Quản lý hoạt động giáo dục giới tính cho trẻ 3-6 tuổi ở các trường mầm non

TÓM TẮT Giáo dục giới tính cho trẻ 3-6 tuổi là việc làm cần thiết của các trường mầm non. Quản lý hoạt động giáo dục giới tính cho trẻ 3-6 tuổi ở trường mầm non trong những năm qua đã thu được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn […]

14. Quản lý hoạt động tư vấn tâm lý tại các trường tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác tư vấn tâm lý tại các trường tiểu học ở địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bài viết hệ thống một số văn bản có liên quan đến công tác tư vấn tâm lý và thu thập thông tin từ […]

13. Thực trạng xây dựng văn hoá nhà trường theo hướng tạo động lực làm việc cho giáo viên các trường tiểu học Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT Văn hoá nhà trường là một trong những yếu tố có ảnh hưởng rõ nét đến động lực làm việc của giáo viên. Để khuyến khích, tạo động lực làm việc cho giáo viên, cán bộ quản lý nhà trường cần quan tâm xây dựng văn hoá nhà trường với các nội dung […]

12. Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại cho học sinh ở các trường tiểu học Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng xã hội hóa

TÓM TẮT Theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, giáo dục kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại cho học sinh ở nhà trường tiểu học được thực hiện cả trong quá trình dạy học và cả trong quá trình giáo dục thông qua tổ chức các hoạt […]

11. Sân khấu hóa tác phẩm văn học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

TÓM TẮT Sân khấu hóa tác phẩm văn học từ một hoạt động ngoại khóa của Chương trình Ngữ văn 2006 đã trở thành một chuyên đề học tập chính thức trong Chương trình Ngữ văn 2018. Tuy nhiên, xung quanh việc quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động này tại các cơ sở […]

10. Ứng dụng mô hình quản lý sự thay đổi của Hellriegel D. và Slocum J. W.  để phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

TÓM TẮT Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ cơ bản của các trường đại học tại Việt Nam. Thực tế cho thấy rằng nghiên cứu khoa học mang lại nhiều lợi ích to lớn cho giảng viên trong công tác chuyên môn, giúp giảng viên cập nhật các kiến thức tiên […]

09. Thực trạng quản lý đội ngũ giảng viên ở các trường đại học sư phạm

TÓM TẮT Đội ngũ giảng viên ở các trường đại học sư phạm là một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến chất lượng, hiệu quả của quá trình giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Bài viết tập trung nghiên cứu, tiến hành điều tra, khảo sát […]

08. Thực trạng quản lý đào tạo nguồn nhân lực mỹ thuật ứng dụng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng khu vực Đông Nam Bộ

TÓM TẮT Mỹ thuật ứng dụng là một loại hình nghệ thuật phổ biến, là cầu nối giữa cái đẹp và môi trường sống, đưa cái đẹp vào cuộc sống, làm thay đổi sản phẩm vật chất, mẫu mã hàng hóa… từng ngày nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người trong […]