01. Kinh tế tri thức và giáo dục với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

01. Kinh tế tri thức và giáo dục với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

TÓM TẮT

Quá trình đổi mới giáo dục ở nước ta đang đặt ra những yêu cầu mới trong xu thế toàn cầu và hội nhập sâu rộng hiện nay. Đặc biệt phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cho công cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong nền kinh tế tri thức đảm bảo tính phát triển bền vững. Trong đó tri thức là nguồn lực quyết định nhất đến sự phát triển kinh tế xã hội cùng với kinh tế tri thức trong xã hội thông tin mang tính toàn cầu, do đó, mỗi quốc gia cần có chiến lược dự báo cho nền giáo dục của mình.

Từ khóa:

Tri thức, kinh tế tri thức, giáo dục, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN VĂN Y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *