13. Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên giảng dạy học phần lịch sử địa phương ở Trường Đại học Quy Nhơn

13. Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên giảng dạy học phần lịch sử địa phương ở Trường Đại học Quy Nhơn

TÓM TẮT

Hiện nay, thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, nhà trường sư phạm cần phải phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên. Đối với ngành lịch sử, việc nghiên cứu, giảng dạy lịch sử địa phương có vai trò quan trọng để đạt được mục tiêu này. Bài viết nghiên cứu cơ sở lý luận, thực trạng và đưa ra một số biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy góp phần phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên lịch sử qua thực tế tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Từ khóa:

phát triển năng lực, giáo viên lịch sử, nghiên cứu và giảng dạy, Lịch sử địa phương, Đại học Quy Nhơn.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết mới nhất