09. Đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

09. Đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

TÓM TẮT: Đổi mới công tác bồi dưỡng đối với cán bộ quản giáo dục hết sức quan trọng với chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, chương trình đang được sự quan tâm của toàn xã hội nói chung và ngành giáo dục nói riêng. Chương trình thể hiện rõ mục tiêu đặt ra, nội dung bồi dưỡng cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu chương trình. Bài viết đề xuất một số biện pháp, nội dung chương trình bồi dưỡng, yêu cầu đối với nhà trường, giáo viên, người cán bộ quản lý nhằm đảm bảo cho chương trình giáo dục phổ thông mới.

Từ khóa: bồi dưỡng, cán bộ quản lý, chương trình, giáo dục phổ thông.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ ĐÌNH HUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *