15. Đổi mới phương pháp dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở Trường Chính trị Đồng Tháp .

15. Đổi mới phương pháp dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở Trường Chính trị Đồng Tháp .

TÓM TẮT:  Theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2009 – 2010 các môn khoa học: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị học Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học được hợp thành môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin áp dụng thống nhất cho tất cả các trường chính trị, đại học, cao đẳng trong cả nước. Xuất phát từ nội dung cũng như yêu cầu thực tiễn, buộc phải đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, chủ động, sáng tạo của học viên, sinh viên.
Từ khóa:

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HỒ THỊ HỒNG CÚC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *