16. Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở các trường trung học cơ sở Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

16. Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở các trường trung học cơ sở Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT:

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn khá cao nhưng vẫn còn tồn tại những điểm yếu chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục nhất là trong giai đoạn hiện nay. Để nâng cao chất lượng đội ngũ, cần tăng cường công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ theo hướng: nâng cao nhận thức về hoạt động bồi dưỡng, xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ theo chuẩn nghề nghiệp, đổi mới công tác tổ chức hoạt động bồi dưỡng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng; tăng cường đầu tư và quản lý các nguồn lực cho hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ở các trường.

Từ khóa: bồi dưỡng, quản lý hoạt động bồi dưỡng, giáo viên trung học cơ sở, Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN NGỌC THẢO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết mới nhất