16. Ảnh hưởng của các chương trình can thiệp sớm tăng cường về hành vi và tiềm năng của spectra đối với sự phát triển giao tiếp ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ

16. Ảnh hưởng của các chương trình can thiệp sớm tăng cường về hành vi và tiềm năng của spectra đối với sự phát triển giao tiếp ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ

TÓM TẮT:

Khiếm khuyết về giao tiếp là một trong những đặc trưng của trẻ rối loạn phổ tự kỷ (gọi tắt là trẻ tự kỷ), dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các em trong hòa nhập cộng đồng. Việc tham gia vào các chương trình can thiệp sớm đã được chứng minh sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ tự kỷ. Bài viết trình bày những khiếm khuyết về giao tiếp của trẻ tự kỷ và đưa ra những bằng chứng nghiên cứu cho thấy các chương trình can thiệp sớm tăng cường về hành vi (Early Intensive Behavioral Intervention – EIBI) có thể phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ tự kỷ. Tiềm năng của Chương trình làm việc cấu trúc với trẻ tự kỷ cho các nhà trị liệu trẻ em (Structured Program for Early Childhood Therapists Working with Autism – SPECTRA) trong việc phát triển kỹ năng này cho các em cũng được tập trung phân tích thông qua tám điểm đặc trưng của mô hình EIBI này. Các chương trình can thiệp sớm theo mô hình EIBI nói chung, SPECTRA nói riêng nên được xem xét trong giáo dục trẻ tự kỷ ở Việt Nam để góp phần nâng cao khả năng hoà nhập cộng đồng cho nhóm trẻ đặc biệt này.

Từ khóa:

tự kỷ, can thiệp sớm, chương trình can thiệp sớm tăng cường về hành vi, SPECTRA.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết mới nhất