CATEGORY:

16. Thể lệ viết và gửi bài

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

15. Những vấn đề pháp lý liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong bối cảnh hiện nay

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm phân tích, đánh giá một số vấn đề pháp lý liên quan đến đào tạo, đào tạo lại cán bộ nhà nước trong bối cảnh thời đại số. Kết hợp các phương pháp nghiên cứu định tính dựa trên dữ liệu thứ cấp thu được từ các luật hiện […]

14. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo quân đội đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới

Tóm tắt: Đội ngũ nhà giáo có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của các học viện, nhà trường Quân đội; một trong các yếu tố quyết định tới chất lượng, hiệu quả công tác của nguồn nhân lực […]

13. Quản lý hoạt động bồi dưỡng về chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục

Tóm tắt: Trong bài viết này, chúng tôi nghiên cứu thực trạng công tác chuyển đổi số và đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt bồi dưỡng chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục nhằm thực hiện tốt mục tiêu của Chính phủ về chuyển đổi số trong giáo dục. Từ khóa: […]

12. Một số phương pháp tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong môn toán cấp trung học phổ thông hiện nay

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, dạy học phát triển năng lực học sinh rất được quan tâm. Tuy nhiên các tài liệu về tổ chức dạy học phát triển năng lực học sinh trong môn Toán vẫn chưa thật đầy đủ, khiến giáo viên trung học phổ thông gặp khó khăn trong việc […]

11. Tổ chức dạy học phát triển năng lực học sinh trong môn khoa học tự nhiên bậc trung học cơ sở

Tóm tắt: Bài viết phân tích một cách tóm lược cơ sở lý luận về dạy học phát triển năng lực và trình bày các hướng nghiên cứu dựa trên phân tích các nghiên cứu tổng quan về dạy học phát triển năng lực trên thế giới. Bài viết cũng phân tích những khó khăn […]

10. Kiểm tra đánh giá theo yêu cầu phát triển năng lực học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tóm tắt: Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã chính thức được triển khai ở các trường phổ thông từ năm học 2020 – 2021, với định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Sự chuyển dịch từ chương trình theo tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực, […]

09. Định hướng ứng dụng công nghệ số ở các trường sư phạm trong kỷ nguyên số hiện nay

Tóm tắt: Trong thời đại kỷ nguyên số hiện nay, các trường học xác định sử dụng công nghệ số chính là xu hướng tất yếu và là con đường đi đến tương lai của giáo dục. Các trường sư phạm với vai trò là những chiếc nôi đào tạo và cung cấp nguồn nhân […]

08. CHATGPT – động lực đổi mới giáo dục: vai trò của giáo viên trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Tóm tắt: ChatGPT là một trong những công nghệ trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi OpenAI, có khả năng tự động tạo ra các câu trả lời và sáng tạo các nội dung bằng ngôn ngữ tự nhiên. ChatGPT đang tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực giáo dục từ việc […]