CATEGORY:

14. Thể lệ viết và gửi bài

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

13. Xây dựng mô hình đào tạo văn hóa trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Trường Cao Đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn

Tóm tắt: Quy định tại Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT ban hành quy định về đối tượng người học, cấu trúc khung chương trình, nội dung chương trình, tổ chức kiểm tra, đánh giá các môn học hoàn toàn thay đổi so với Thông tư 16/2010/TT-BGDĐT quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp và […]

12. Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Trong phạm vi nghiên cứu, bài viết xuất phát từ việc phân tích các cơ sở lý luận trong dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh nói chung, đồng thời làm rõ thực trạng dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học […]

11. Biện pháp giảng dạy môn giáo dục kinh tế và pháp luật cho học sinh ở các trường trung học phổ thông

Tóm tắt: Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, kinh tế và pháp luật cho học sinh ở các trường trung học phổ thông là một nội dung trong môn Giáo dục công dân. Kinh tế và pháp luật cho học sinh được thực hiện thông qua quá trình dạy học môn Giáo dục […]

10. Ảnh hưởng của thói quen học tập đến kết quả học tập (nghiên cứu tại Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh)

Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của thói quen học tập đến kết quả học tập của sinh viên tại Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Thiết kế nghiên cứu định lượng đã được áp dụng. Số liệu sơ cấp được thu thập […]

09. Triển khai mô hình đào tạo nghề phối hợp tại Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế Lilama

Tóm tắt: Khoa học kỹ thuật, trình độ công nghệ ngày càng phát triển đòi hỏi đội ngũ lao động kỹ thuật ngày càng phải có trình độ, kỹ năng nghề cao hơn nữa để đáp ứng được với xu hướng phát triển, yêu cầu sản xuất của doanh nghiệp. Trong những năm gần đây […]

08. Phát huy sức mạnh nhân tố con người Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh và nghị quyết đại hội lần thứ XIII của đảng

Tóm tắt: Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, góp phần làm cho đất nước ta “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị […]

07. Tổ chức dạy học và đánh giá theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học môn sinh học

Tóm tắt: Bài viết là kết quả nghiên cứu về tổ chức dạy học và đánh giá theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học Sinh học. Sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, thực nghiệm, quan sát, nghiên cứu sản phẩm hoạt động và […]

06. Giải pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng tiếp cận năng lực của học sinh tiểu học tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Bài viết bàn về 06 giải pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ thể quản lý là Hiệu trưởng các trường tiểu học. Các giải pháp được đề xuất trên cơ sở lý luận, […]