CATEGORY:

Quản trị nhân sự doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Tóm tắt: Công nghệ hiện đại đã thay đổi hoàn toàn khái niệm về không gian làm việc truyền thống và cho phép nhân viên làm việc bất kể ở đâu và khi nào. Các tiến bộ gần đây trong lĩnh vực công nghệ đã ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của nguồn nhân lực, […]

Thực trạng hoạt động dạy học môn Toán theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các trường trung học phổ thông huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Tóm tắt: Bài viết phân tích yêu cầu và thực trạng hoạt động dạy học môn Toán theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các trường trung học phổ thông huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Từ khóa: Dạy học môn toán, giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông 2018. […]

Quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn theo định hướng STEM ở trường trung học phổ thông

Tóm tắt: Quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông trong những năm qua đã thu được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập cần được tháo gỡ. Bài viết tập trung phân tích về ý nghĩa, các yếu tố […]

Giáo dục kinh tế và pháp luật theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở trường trung học phổ thông

Tóm tắt: Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, môn học Giáo dục công dân được đã xác định môn học này ở cấp trung học phổ thông có tên gọi là Giáo dục kinh tế và pháp luật. Bằng phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp vấn đề, bài viết tập trung làm […]

Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh của học sinh ở các trường trung học phổ thông tại tỉnh Tiền Giang

Tóm tắt: Việc quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tiếng Anh của học sinh góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn học này trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hơn với thế giới. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, công tác quản lý các […]

Quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở trường trung học cơ sở

Tóm tắt: Để thực hiện hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp đạt được mục tiêu, cần có đổi mới trong quản lý giáo dục phù hợp mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bài viết tập trung phân tích về ý nghĩa và đề xuất biện pháp quản lý hoạt động trải […]

Thực trạng giáo dục phòng ngừa thiên tai cho học sinh trung học ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng về giáo dục phòng ngừa thiên tai cho học sinh trung học ở khu vực Miền Trung và Tây nguyên. Kết quả khảo sát trên 274 giáo viên và 1387 học sinh thuộc 7 tỉnh thành từ tháng 9-12/2021 cho thấy: kiến […]

Một số biện pháp phát triển hệ sinh thái giáo dục trực tuyến trong giáo dục hiện nay

Tóm tắt: Hệ sinh thái giáo dục trực tuyến là một hệ thống gồm các bên liên quan tham gia trong toàn bộ quá trình giáo dục với các tiện ích học tập, môi trường học tập và được tương tác, kết nối sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Bài viết cung cấp […]

Áp lực tâm lý của giáo viên phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Tóm tắt: Bài viết phân tích áp lực tâm lý, thái độ và mức độ thực hiện hành động ứng phó trước áp lực tâm lý của giáo viên phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh sau 5 năm triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Kết quả cho […]