Từ ngày 19-7-2024, cơ sở giáo dục phải công khai những nội dung gì?

Từ ngày 19-7-2024, cơ sở giáo dục phải công khai những nội dung gì?

Từ ngày 19-7-2024, cơ sở giáo dục điều chỉnh nội dung phải công khai theo quy định mới.

Ngày 6-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT quy định công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, áp dụng từ ngày 19-7-2024, thay thế Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT.

Cơ sở giáo dục phải công khai thông tin về cơ sở vật chất nhà trường. Ảnh: Quang Thái.

Việc ban hành Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT nhằm minh bạch các cam kết về chất lượng, điều kiện bảo đảm chất lượng; thu chi tài chính tại cơ sở giáo dục và các thông tin khác để cán bộ, giảng viên, giáo viên, người học và xã hội biết, tham gia giám sát.

Đồng thời, việc ban hành thông tư mới cũng nhằm hạn chế việc cập nhật số liệu chi tiết về kỹ thuật, trùng nội dung, giảm biểu mẫu, góp phần thực hiện cải cách hành chính.

Điểm mới của Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT so với Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT là cấu trúc được bố cục lại theo hướng rõ và gọn hơn. Nội dung công khai gồm 2 phần: Phần công khai chung đối với các cơ sở giáo dục và phần công khai riêng đối với từng cấp bậc học (giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên; giáo dục đại học và trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non).

Thông tư mới cũng quy định giảm tối đa các biểu mẫu bắt buộc cơ sở giáo dục phải kê khai, cụ thể là từ 21 phụ lục giảm còn 2 phụ lục trong báo cáo thường niên.

Để tránh chồng chéo trong việc thực hiện công khai của cơ sở giáo dục, do thông tin cơ bản công khai theo quy định đều được cập nhật trên cơ sở dữ liệu ngành, Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT chỉ quy định nội dung, cách thức, thời điểm công khai và nguyên tắc công khai để cơ sở giáo dục chủ động xây dựng thông tin theo chủ đề tương thích với cấu trúc của trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục.

Về hình thức công khai, Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT đã lược bỏ một số quy định cơ sở giáo dục phải niêm yết nội dung công khai tại cơ sở giáo dục. Thời gian công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục tối thiểu là 5 năm kể từ ngày công bố công khai. Thời gian niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục tối thiểu là 90 ngày và sau khi niêm yết phải lưu giữ nội dung để bảo đảm cho việc tiếp cận thông tin tối thiểu là là 5 năm kể từ ngày niêm yết (đối với cơ sở không có trang thông tin điện tử).

Nội dung cụ thể của Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT tại đây:

Theo Hàhộimới!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *