28. Quản lý nhà nước theo mô hình FEAR trong công tác kế toán ngân sách lĩnh vực khoa học công nghệ

28. Quản lý nhà nước theo mô hình FEAR trong công tác kế toán ngân sách lĩnh vực khoa học công nghệ

TÓM TẮT: Trong quá trình toàn cầu hóa và gia nhập nhiều tổ chức quốc tế, nhiều lĩnh vực trong khu vực công của Việt Nam đã tiếp nhận được ngân sách khá lớn để thực hiện đề tài khoa học. Cùng với nhiều nội dung khác nhau như nhân sự, đầu tư, xây dựng… thì công tác kế toán liên quan đến quy trình ghi chép các khoản thu chi ngân sách cũng được xem là một vấn đề quan trọng trong công tác quản lý của nhà nước khi hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Do vậy, nhà nước cũng cần có sự quản lý về khía cạnh kế toán để đảm bảo tính hiệu quả của các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Bằng phương pháp tổng hợp và phân tích hành lang pháp lý của Việt Nam, bài viết giới thiệu quy trình cơ bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước về kinh phí dưới góc độ kế toán ngân sách đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, qua đó đề ra một số điểm cần lưu ý theo mô hình 4 nhân tố FEAR trong công tác quản lý về kế toán ngân sách nhà nước trong những năm tiếp theo.

Từ khóa: quản lý nhà nước, khoa học công nghệ, kế toán ngân sách, hội nhập quốc tế, khu vực công.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM QUANG HUY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *