24. Ứng dụng phương pháp mờ TOPSIS trong đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên các trường cao đẳng, đại học

24. Ứng dụng phương pháp mờ TOPSIS trong đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên các trường cao đẳng, đại học

TÓM TẮT: Bài viết giới thiệu phương pháp mờ TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) và ứng dụng nó trong việc đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên. Thuật toán được ứng dụng thực tế để xếp hạng 20 giảng viên, kết quả chọn được một giảng viên tốt nhất.

Từ khóa: phương pháp mờ TOPSIS, nghiệm lý tưởng tích cực, nghiệm lý tưởng tiêu cực.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN QUYẾT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *