16. Một số yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn lo âu ở học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

16. Một số yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn lo âu ở học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Bài viết đã xác định được một số các yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn lo âu ở những học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Có 4 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn lo âu, đó là, các yếu tố liên quan đến vấn đề học tập; các yếu tố liên quan đến vấn đề gia đình; các yếu tố liên quan đến các mối quan hệ xã hội; các yếu tố xuất phát từ phía bản thân học sinh.

Từ khóa: học sinh trung học phổ thông, rối loạn lo âu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ VÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *