13. Xây dựng đề cương môn học trong bối cảnh toàn cầu hóa

13. Xây dựng đề cương môn học trong bối cảnh toàn cầu hóa

TÓM TẮT: Đề cương môn học là một cấu phần thể hiện cụ thể chương trình đào tạo và cũng là minh chứng cho việc thực hiện chương trình đào tạo. Bài viết đã hệ thống vai trò, chức năng, chỉ ra những yêu cầu và xác định cấu trúc đối với đề cương môn học. Trên cơ sở đó, bài viết cũng đưa ra một số kiến nghị cho việc xây dựng, thực hiện và phát huy đề cương môn học một cách hiệu quả.

Từ khóa: xây dựng đề cương, cấu trúc, toàn cầu hóa.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: CAO THỊ CHÂU THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *