13. Một số biện pháp đổi mới quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ở quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

13. Một số biện pháp đổi mới quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ở quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Đổi mới quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên là một yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Bài viết này giới thiệu thực trạng và biện pháp đổi mới quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ở quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; nhằm đóng góp chung cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu mới.

Từ khóa: quản lý, bồi dưỡng thường xuyên, giáo viên, tiểu học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *