12. Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Việt Nam theo xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa giáo dục đại học

12. Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Việt Nam theo xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa giáo dục đại học

TÓM TẮT: Bài viết đề cập đến các khía cạnh lý luận và thực tiễn của vấn đề phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên trên cơ sở tham khảo các mô hình phát triển chương trình tích hợp kỹ năng – phẩm chất chuyên môn và kỹ năng mềm trong chương trình giáo dục đại học hiện đại trên thế giới, từ đó tổng hợp và đề xuất 10 kỹ năng mềm cần quan tâm phát triển cho sinh viên trong đào tạo đại học ở nước ta hiện nay. Kết quả khảo sát và phân tích thực trạng đào tạo phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên ở các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy hoạt động quản lý đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên còn một số hạn chế nhất định ở các khâu xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả đầu ra, điều đó ảnh hưởng đến chất lượng của chương trình đào tạo, sự phát triển toàn diện của sinh viên cũng như chất lượng sinh viên khi ra trường tìm việc. Từ đó, bài viết đề xuất các khuyến nghị có thể tham khảo, áp dụng thích hợp với bối cảnh đổi mới giáo dục – đào tạo đại học ở nước ta hiện nay theo xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa giáo dục đại học.

Từ khóa: giáo dục đại học, kỹ năng mềm, sinh viên Việt Nam, hội nhập, toàn cầu hóa.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LU TÙNG THANH – NGUYỄN THÀNH NHÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *