11. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông ở các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

11. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông ở các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

TÓM TẮT: Hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ này nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Các hoạt động quản lý quyết định hiệu quả của hoạt động bồi dưỡng. Bài viết đề cập đến thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông ở các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo.

Từ khóa: cán bộ quản lí trường trung học phổ thông, đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THỊ THƠM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *