10. Thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục toàn diện của giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường trung học phổ thông Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

10. Thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục toàn diện của giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường trung học phổ thông Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Tổ chức hoạt động giáo dục toàn diện ở trường trung học phổ thông là một trong những nội dung cơ bản trong công tác chủ nhiệm lớp. Bài viết trình bày kết quả đánh giá thực trạng tổ chức giáo dục toàn diện của giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường trung học phổ thông Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh gồm thực trạng về nhận thức, nội dung, biện pháp, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục toàn diện. Từ đó đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động giáo dục toàn diện của giáo viên chủ nhiệm lớp.

Từ khóa: giáo viên chủ nhiệm, hoạt động giáo dục toàn diện, tổ chức, trường trung học phổ thông.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM THỊ TỈNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *