10. Mô hình phát triển năng lực lãnh đạo chuyên môn của giảng viên trong thế kỷ XXI

10. Mô hình phát triển năng lực lãnh đạo chuyên môn của giảng viên trong thế kỷ XXI

TÓM TẮT: Nghiên cứu này thực hiện theo phương pháp Nghiên cứu và Triển khai (Research and Development: R & D). Mục đích của nghiên cứu này là: 1) Tìm hiểu các yếu tố của năng lực lãnh đạo chuyên môn của giảng viên; 2) Xây dựng và phát triển mô hình phát triển năng lực lãnh đạo chuyên môn của giảng viên; 3) Kiểm tra tính hiệu quả của mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năng lực lãnh đạo chuyên môn của giảng viên trong thế kỷ XXI bao gồm 5 thành tố chính là: 1) Xác định tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của việc dạy – học; 2) Phát triển chương trình và tổ chức hoạt động dạy – học; 3) Nâng cao chất lượng học tập cho người học; 4) Tạo dựng môi trường học tập thuận lợi cho người học; 5) Nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng giáo dục. Mô hình phát triển năng lực lãnh đạo chuyên môn của giảng viên trong thế kỷ XXI bao gồm: nguyên tắc, mục đích, nội dung, quá trình phát triển, đo lường và đánh giá mô hình.

Từ khóa: mô hình; năng lực lãnh đạo; lãnh đạo chuyên môn.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ ĐỨC QUẢNG – NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *