09. Một số mô hình đào tạo trực tuyến

09. Một số mô hình đào tạo trực tuyến

TÓM TẮT: Nghiên cứu này tập trung vào phân tích một số mô hình đào tạo trực tuyến nhằm làm rõ các bên liên quan của hình thức đào tạo trực tuyến và các thành phần có tác động đến chất lượng dịch vụ đào tạo trực tuyến. Kết quả nghiên cứu cho thấy các đối tượng liên quan là những người dùng hệ thống, bao gồm: Người dạy; người học; chuyên viên quản lý đào tạo; chuyên viên kỹ thuật; chuyên viên tư vấn học tập; lãnh đạo cơ sở đào tạo. Đồng thời, các thành phần tác động đến chất lượng đào tạo bao gồm: Chất lượng dịch vụ; chất lượng hệ thống kỹ thuật; chất lượng nội dung và thông tin; yếu tố con người

Từ khóa: đào tạo trực tuyến, E-learning, chất lượng đào tạo trực tuyến, đào tạo trực tuyến hiệu quả, mô hình đào tạo trực tuyến thành công

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VŨ HỒNG ĐIỆP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *