09. Đánh giá chất lượng phục vụ của cơ sở vật chất dành cho sinh viên Trường Đại học Lao động – Xã hội

09. Đánh giá chất lượng phục vụ của cơ sở vật chất dành cho sinh viên Trường Đại học Lao động – Xã hội

TÓM TẮT: Trên cơ sở kết quả khảo sát bằng bảng hỏi, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích Cronbach’s Alpha từng nhân tố đánh giá độ tin cậy của thang đo. Kết quả hồi quy đa biến và kiểm định ANOVA cho thấy: Cơ sở vật chất, năng lực phục vụ, sự quan tâm, đáp ứng, tin cậy 05 yếu tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất của Đại học Lao động – Xã hội. Nhóm nghiên cứu cũng đã xác định được các yếu tố có sự tác động thuận chiều đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất của nhà trường theo mức độ khác nhau. Kết quả phân tích này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ sở vật chất dành cho sinh viên của Đại học Lao động – Xã hội trong ngắn hạn và dài hạn.

Từ khóa: cơ sở vật chất, sinh viên, Đại học Lao động – Xã hội.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: MAI THỊ HỒNG QUYÊN – NGUYỄN NGUYÊN ZEN – LÊ THỊ HƯƠNG TRẦM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *