08. Hình thức dạy học kết hợp (Blended Learning) trong đào tạo đại học

08. Hình thức dạy học kết hợp (Blended Learning) trong đào tạo đại học

TÓM TẮT: Hình thức dạy học kết hợp (Blended learning) là một trong những xu hướng giáo dục kết hợp với công nghệ trong giai đoạn đầu thế kỷ XXI. Bài viết trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về hình thức dạy học Blended learning trong đào tạo đại học gồm khái niệm, đặc điểm, ưu nhược điểm, mô hình và điều kiện tổ chức hình thức dạy học Blended learning… làm cơ sở cho giảng viên và sinh viên sử dụng hiệu quả hình thức dạy học này trong hoạt động dạy học ở trường đại học và bổ sung nguồn tư liệu tham khảo cho các bên liên quan tại các trường đại học.

Từ khóa: Blended learning, hình thức dạy học, đào tạo đại học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN VĂN HIẾN – ĐẶNG ÁNH HỒNG NGUYỄN TUẤN KIỆT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *