06. Quản lý đội ngũ viên chức hành chính và sự gắn kết của đội ngũ này với các đại học vùng ở Việt Nam

06. Quản lý đội ngũ viên chức hành chính và sự gắn kết của đội ngũ này với các đại học vùng ở Việt Nam

TÓM TẮT: Kế thừa từ dữ liệu các thang đo của nghiên cứu từ năm 2014 đến năm 2016 về quản  lý đội ngũ viên chức hành chính trong các đại học vùng ở Việt Nam, trong nghiên cứu này, chúng tôi thực hiện đổi biến, đề xuất mô hình giả định, tiến hành phân tích để tìm mối tương quan giữa quản lý đội ngũ viên chức hành chính và sự gắn kết của đội ngũ này với các đại học vùng ở Việt Nam. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA đã rút trích được 7 nhân tố Quản lý đội ngũ viên chức hành chính trong các đại học vùng ở Việt Nam và 2 nhân tố Sự gắn kết của đội ngũ viên chức hành chính với các đại học vùng. Phân tích hồi quy đa biến cũng đã được tiến hành, kết quả cho thấy chỉ còn hai yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của đội ngũ viên chức hành chính với các đại học vùng là Sự tham gia quản lý, cơ hội phát triển nghề nghiệp và Xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, một số giải pháp được đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ viên chức hành chính và nâng cao sự gắn kết của đội ngũ này với các đại học vùng ở Việt Nam.

Từ khóa: quản lý đội ngũ viên chức hành chính, đại học vùng ở Việt Nam, sự gắn kết.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM THẾ KIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *