05. Xây dựng qui trình tổ chức bồi dưỡng giáo viênthông qua E-learning

05. Xây dựng qui trình tổ chức bồi dưỡng giáo viênthông qua E-learning

TÓM TẮT: Việc học tập qua E-Learning có nhiều ưu điểm nổi trội và là một hình thức bồi dưỡng có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay. Bài viết tập trung xây dựng qui trình tổ chức bồi dưỡng giáo viên thông qua E-Learning theo bốn bước: xác định nhu cầu bồi dưỡng; thiết kế nội dung bồi dưỡng; hướng dẫn hoạt động tự bồi dưỡng và kiểm tra đánh giá kết quả bồi dưỡng của giáo viên. Trong đó, nhấn mạnh đến những nội dung cụ thể trong từng bước nhằm hướng tới việc giúp giáo viên có thể chủ động bồi dưỡng ở bất cứ nơi nào, vào bất cứ khoảng thời gian phù hợp nào; đồng thời, có thể học lâu dài, liên tục, để thấm nhuần và vận dụng tốt các nội dung được bồi dưỡng vào thực tế giảng dạy của mình

Từ khóa:  bồi dưỡng, E-Learning, bồi dưỡng giáo viên, đổi mới giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐINH THỊ KIM LOAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *