05. Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập: thực tiễn và giải pháp

05. Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập: thực tiễn và giải pháp

TÓM TẮT: Bài viết tập trung phân tích, thống kê và đánh giá một số kết quả đã thực hiện trong hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo tại Việt Nam, qua đó chỉ ra những điểm mạnh đạt được, cũng như những tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội và các bên liên quan.

Từ khóa: kiểm định, chương trình đào tạo, kiểm định chất lượng, chất lượng chương trình đào tạo.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HỒ ĐẮC HẢI MIÊN – NGUYỄN THANH VƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *