03. Xây dựng khung năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục tại các trường phổ thông đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018

03. Xây dựng khung năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục tại các trường phổ thông đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018

TÓM TẮT: Bài viết đề cập đến vấn đề xây dựng khung năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 dựa trên khung năng lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công. Khung năng lực này có thể ứng dụng trong việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và bổ nhiệm nhằm phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình mới.

Từ khóa: năng lực, khung năng lực lãnh đạo, quản lý, cán bộ quản lý giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: BÙI HỒNG QUÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *