01. Tổng quan nghiên cứu quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ trong giáo dục

01. Tổng quan nghiên cứu quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ trong giáo dục

TÓM TẮT: Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong giáo dục là một vấn đề mang tính toàn cầu, vừa cấp bách vừa lâu dài. Hoạt động này đã tạo ra môi trường hình thành nhiều sản phẩm sáng tạo, cũng như tiếp cận các tài sản trí tuệ. Bài viết tổng quan các nhà nghiên cứu trên thế giới cũng như Việt Nam về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ.

Từ khóa: sở hữu trí tuệ, giáo dục sở hữu trí tuệ, giáo dục phổ thông.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ HỒNG SƠN – NGUYỄN ĐẶNG AN LONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *