21. Về yêu cầu và giải pháp đào tạo giáo viên phổ thông ở việt nam trong giai đoạn hiện nay

21. Về yêu cầu và giải pháp đào tạo giáo viên phổ thông ở việt nam trong giai đoạn hiện nay

TÓM TẮT: Giáo viên đóng vai trò quan trọng trong mọi cuộc cải cách giáo dục của các quốc gia trên thế giới. Do vậy, việc xem xét, đánh giá thực trạng đào tạo giáo viên sẽ giúp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục quốc gia. Sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, bài viết này tập trung vào xác định yêu cầu mới về năng lực của giáo viên phổ thông, thực trạng đào tạo giáo viên phổ thông và đề xuất các giải pháp đào tạo giáo viên phổ thông ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: năng lực giáo viên, đào tạo giáo viên phổ thông, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ HẢO, TRẦN XUÂN HẢI, NGUYỄN THỊ THU THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *