19. Thực hiện chính sách hỗ trợ sinh viên để đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục tại Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

19. Thực hiện chính sách hỗ trợ sinh viên để đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục tại Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

TÓM TẮT: Hội nhập quốc tế đang được mọi quốc gia hướng đến trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đào tạo nguồn nhân lực nói chung hay đào tạo đại học nói riêng là một trong các lĩnh vực được chú trọng của hội nhập quốc tế. Đào tạo nguồn nhân lực có một vị trí đặc biệt trong chiến lược phát triển đất nước, giáo dục và đào tạo đóng vai trò làm giảm sự bất bình đẳng xã hội, duy trì công bằng xã hội. Việc thực hiện công bằng xã hội trong đào tạo đại học đã được thực hiện thông qua những chính sách hỗ trợ sinh viên. Bài viết tập trung nêu lên vấn đề về công bằng xã hội trong giáo dục và việc thực hiện chính sách hỗ trợ người học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Từ khóa: công bằng xã hội trong giáo dục, chính sách hỗ trợ người học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HOÀNG THỊ THU THẤM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *