16. Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Sư phạm ứng dụng ở trường trung học phổ thông Đồng bằng sông Cửu Long

16. Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Sư phạm ứng dụng ở trường trung học phổ thông Đồng bằng sông Cửu Long

TÓM TẮT: Hoạt động nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng các trường trung học phổ thông có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và đang được triển khai thực hiện trong thời gian gần đây. Bài viết trình bày hệ thống hóa cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở các trường trung học phổ thông Đồng bằng sông Cửu Long để làm cơ sở đề xuất một số biện pháp tăng cường công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tại các trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ khóa: nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; trường trung học phổ thông; quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; quản lý nhà trường.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM BÍCH THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *