15. Đổi mới chương trình đào tạo đại học ngành kế toán tại Trường Đại Học Tây Bắc nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của khung trình độ quốc gia Việt Nam

15. Đổi mới chương trình đào tạo đại học ngành kế toán tại Trường Đại Học Tây Bắc nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của khung trình độ quốc gia Việt Nam

TÓM TẮT: Dựa trên quy định chung về chuẩn đầu ra trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với trình độ bậc 6 – bậc đại học được phê duyệt theo Quyết định số 1982/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam, ngày 18 tháng 10 năm 2016; đồng thời, dựa trên cơ sở kết quả đánh giá về chương trình đào tạo đại học ngành kế toán  tại Trường Đại học Tây Bắc hiện nay; bài viết đề xuất một số ý kiến đổi mới chương trình đào tạo đại học ngành kế toán tại Trường Đại học Tây Bắc nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra đối với trình độ đại học trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam được phê duyệt theo quyết định trên.

Từ khóa: Chương trình đào tạo đại học, ngành kế toán, chuẩn đầu ra, khung trình độ quốc gia.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VŨ THỊ SEN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *