06. Triển khai khung trình độ quốc gia đối với các trình độ giáo dục đại học

06. Triển khai khung trình độ quốc gia đối với các trình độ giáo dục đại học

TÓM TẮT: Trong bối cảnh ngày càng hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới, các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam luôn phải thay đổi để đào tạo đáp ứng yêu cầu của nhiều thành phần kinh tế. Ngày 18 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1982/QĐ-TTg về việc ban hành Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF), trong đó quy định về chuẩn đầu ra đối với từng trình độ của giáo dục đại học. Bài viết này đề cập vấn đề đặt ra đối với các cơ sở giáo dục đại học về điều chỉnh chương trình đào tạo như thế nào để đáp ứng quy định của VQF nhưng cũng vẫn đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp? Hay nói cách khác là các cơ sở giáo dục đại học sẽ phải làm gì và làm như thế nào khi thực hiện VQF?.

Từ khóa: Khung trình độ quốc gia Việt Nam, thực hiện, cơ sở giáo dục đại học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÝ THỊ MINH CHÂU – NGUYỄN THỊ THU THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *