05. Thực hiện khung trình độ quốc gia Việt Nam trong  các  cơ  sở giáo dục  đại  học – mối  quan  hệ giữa khung trình độ quốc gia về đổi mới  chất lượng đào tạo

05. Thực hiện khung trình độ quốc gia Việt Nam trong  các  cơ  sở giáo dục  đại  học – mối  quan  hệ giữa khung trình độ quốc gia về đổi mới  chất lượng đào tạo

TÓM TẮT: Khung trình độ quốc gia Việt Nam được ban hành vào tháng 10 năm 2016 với mục tiêu giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt  Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Để  đảm bảo chất lượng đào tạo theo hướng đáp ứng được thị trường lao động nội địa cũng như khu vực, các cơ sở giáo dục đại học cần tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo đồng thời xây dựng và cam kết chuẩn đầu ra theo Khung trình độ quốc gia Việt  Nam. Khung trình độ quốc gia có quan  hệ như thế nào với đảm bảo chất lượng đào tạo đại học và các cơ sở giáo dục đại học cần đổi    mới chương trình đào tạo như thế nào để phù hợp với khung này là những vấn đề được đề cập trong bài viết này.

Từ khóa: Khung trình độ quốc gia Việt Nam, đảm bảo chất lượng, giáo dục đại học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÝ THỊ MINH CHÂU – HỒ THỊ MỸ LỢI – TRẦN XUÂN HẢI – NGUYỄN THỊ THU THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *