05. Đào tạo cử nhân ngành quản lý văn hóa theo nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay

05. Đào tạo cử nhân ngành quản lý văn hóa theo nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay

TÓM TẮT: Là một ngành khoa học, đào tạo chuyên môn về lĩnh vực Quản lý văn hóa (trước đây còn gọi là ngành văn hóa quần chúng) với mã số 52220342. Ngành Quản lý văn hóa đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong hoạt động văn hóa trên phạm vi cả nước. Do yêu cầu đào tạo theo nhu cầu xã hội, nên chương trình đào tạo của Ngành ngày càng được hoàn thiện. Nếu áp dụng mô hình quản lý đào tạo Ngành Quản lý văn hóa ở các trường đại học dựa theo mô hình CIPO và được thực hiện theo một qui trình khoa học phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội hướng vào đáp ứng yêu cầu xã hội thì chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo cử nhân Ngành Quản lý văn hóa sẽ được nâng cao, góp phần vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho cả nước.

Từ khóa: văn hóa, quản lý văn hóa, đào tạo.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRƯƠNG ĐỨC CƯỜNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *