01. Xây dựng và thực hiện chuẩn đầu ra trong giáo dục đại học

01. Xây dựng và thực hiện chuẩn đầu ra trong giáo dục đại học

TÓM TẮT: Bài viết giúp giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục ở các trường đại học xây dựng/hoàn thiện chuẩn đầu ra (CĐR) khi phát triển hoặc cập nhật chương trình đào tạo (CTĐT) hoặc môn học và tổ chức các hoạt động giảng dạy, kiểm tra đánh giá phù hợp với yêu cầu của CĐR. Các nội dung chính của bài viết bao gồm: Lợi ích của việc xây dựng CĐR; Sử dụng bảng phân loại Bloom để viết chuẩn đầu ra; Xây dựng CĐR ở cấp độ chương trình đào tạo; Xây dựng CĐR ở cấp độ môn học và liên kết với hoạt động dạy – học và kiểm tra đánh giá. Bài viết được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu đã có và từ kinh nghiệm triển khai tại Trường Đại học Nha Trang.

Từ khóa: chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, ma trận chuẩn đầu ra, bảng phân loại Bloom.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ VĂN HẢO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *