Tổng quan nghiên cứu về quản lý hoạt động phát triển năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học

Tổng quan nghiên cứu về quản lý hoạt động phát triển năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học

Tóm tắt: Phát triển năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học trong bối cảnh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là vấn đề có tính cấp thiết về lý luận và thực tiễn. Để phát triển năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học hiệu quả, cần tăng cường quản lý hoạt động này. Nội dung bài viết là một bức tranh tổng quan về quản lý hoạt động phát triển năng lực chuyên môn cho giáo viên từ các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam. Các nghiên cứu theo hướng tiếp cận chuẩn nghề nghiệp và tiếp cận năng lực.

Từ khóa: Năng lực chuyên môn, phát triển năng lực chuyên môn, quản lý hoạt động phát triển năng lực chuyên môn, giáo viên tiểu học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHAN THÁI HIỆP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *