Quản lí hoạt động đào tạo tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh theo quan điểm quản lí chất lượng tổng thể

Quản lí hoạt động đào tạo tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh theo quan điểm quản lí chất lượng tổng thể

Tóm tắt: Trên cơ sở tổng hợp, nghiên cứu và phân tích các luận điểm và thực trạng về đào tạo, quản lí đào tạo theo quan điểm quản lí chất lượng tổng thể, bài viết đề xuất những khuyến nghị, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Từ khóa: Đào tạo, quản lí đào tạo, quản lí chất lượng tổng thể.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN ANH BÌNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *