Phát triển năng lực số cho giáo viên nhằm đổi mới phương pháp dạy học phù hợp chuyển đổi số

Phát triển năng lực số cho giáo viên nhằm đổi mới phương pháp dạy học phù hợp chuyển đổi số

Tóm tắt: Bài viết phân tích xu hướng phát triển của công nghệ giáo dục hiện đại và chuyển đổi số trong giáo dục giai đoạn hiện nay. Chuyển đổi số trong giáo dục làm thay đổi các thành tố của hoạt động giáo dục, trong đó có phương pháp dạy học. Muốn đạt được điều này, đội ngũ giáo viên cần phát triển năng lực số. Bài viết tổng quan một số quan điểm về khung năng lực số nói chung và khung năng lực số trong quá trình dạy học của đội ngũ giáo viên. Đây là căn cứ để các cơ quan quản lý triển khai các biện pháp nâng cao năng lực số cho đội ngũ giáo viên đáp ứng đổi mới phương pháp dạy học phù hợp chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Năng lực số, phát triển năng lực số, đổi mới phương pháp dạy học, chuyển đổi số trong giáo dục

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM ĐÀO TIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *